Neopithecops zalmora (Butler, 1870)

學名: 
Neopithecops zalmora (Butler, 1870)
資料所在頁數: 
284

書目之物種內容項目

TaiBNET收錄狀況

中文俗名: 
黑點灰蝶
姬黑星(or姬裏星)小灰蝶
小型星點小灰蝶
白斑黑星小灰蝶
墨點(or一點)灰蝶
白灰蝶

學名狀態核對