Sogatella furcifera Horvath, 1964

學名: 
Sogatella furcifera Horvath, 1964

書目之物種內容項目

TaiBNET收錄狀況

中文俗名: 
白背飛蝨
英文俗名: 
White backed rice planthopper
white-headed paddy planthopper