Gymnomuraena zebra (Shaw & Nodder, 1797)

學名: 
Gymnomuraena zebra (Shaw & Nodder, 1797)

書目之物種內容項目